شهرستان دیر

شهرستان دیر در کناره خلیج فارس قرار دارد و 3/9% از کل مساحت استان بوشهر را دارا است. از دو بخش مرکزی و بردخون، 3 شهر و 4 دهستان تشکیل گردیده است. آب و هوای آن گرم و مرطوب است. فاصله بندر دیر تا مرکز استان 200 کیلومتر می باشد.
پیوندها
سایر بخشها