تازه های نشر
بازنشر
در دست انتشار
در دست انتشار
باسمه تعالی

انتشارات والا نگار به شماره پروانه  10919 به استناد ضوابط ومقررات تاسیس مراکز،موسسات،کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی ونظارت بر آن‌ها ، مصوب 27/ 6/ 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی وآیین نامه اجراییصدور پروانه نشر درتاریخ
27/ 11/ 1391 تاسیس گرديد.

پیوندها
سایر بخشها