شهرستان عسلویه

شهرستان عسلویه با 389.624 کیلومتر مربع در جنوبی ترین قسمت استان بوشهر و در همسایگی استان های فارس و هرمزگان قرار دارد. این شهرستان از دو بخش (مرکزی و چاه مبارک) دو شهر و چهار دهستان تشکیل شده است.آب و هوای این شهرستان گرم و مرطوب است و در 300 کیلومتری شرق بندر بوشهر قرار گرفته است.
پیوندها
سایر بخشها