شهرستان دشتستان

شهرستان دشتستان 27/5 درصد از کل مساحت استان را دارا بوده و وسیع ترین شهرستان استان است. این شهرستان با 229425 نفر جمعیت از شش بخش (مرکزی، آبپخش، سعدآباد، شبانکاره، بوشکان و ارم) 8 شهر و 12 دهستان تشکیل گردیده است.
پیوندها
سایر بخشها