کد خبر : 20تاریخ ثبت : 1394/11/20 01:27:52
کتاب درآمدی بر مدیریت کارآمد اسلامی

کتاب درآمدی بر مدیریت کارآمد اسلامی

نام کتاب: درآمدی بر مدیریت کارآمد اسلامی
ناشر: والانگار
مولف: آیت الله صفایی بوشهری
چاپ اول1392
ویراستار: محسن نژادامان ارشاد
صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد
حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی
* گرافیک: علی.ص

خلاصه ای از کتاب:

دانش مدیریت و توانمندی در ساحت اجرای هدفمند برنامه‌ها، پویایی در عرصه تحوّل در مدل و ساختار مدیریتی مطابق با داشتهها و تغییرات زمانی، محیطی و امکاناتی، هماینک یکی از مهمترین ابزار تثبیت موقعیت و عامل پیشرفت و توسعه به شمار میآید، و در متون فاخر اسلامی به عنوان یک ضرورت اجتماعی انسانی از آن یاد شده است، و نخبگان حوزه دانش اجتماعی نیز بر آن اذعان و اتفاق نظر دارند. بدین جهت مراکز دانش بنیان آموزشی بسیاری در این باره تأسیس گردیده، و تألیفات ارزشمندی در  این عرصه نگاشته شده، و پژوهش و تحقیقات فراوانی پیرامون این مهم انجام گردیده است. اصحاب دانش و پژوهش بر بررسی مبانی نظری و کاربردی آن توجه بسیار دارند و یکی از رشتههای مهم علوم انسانی با گرایش‌های مختلف دانشگاهی به شمار میآید.

 دانش و توان مدیریتی از همان آغاز حیات جوامع بشری به صورت فطری در همه انسان‌ها به ویژه در انسان‌های رهبر بروز کرده و تاریخ پیدایش مدیریت انسانی را میتوان همزمان با آفرینش انسان دانست.

 بیگمان جوامع انسانی و سازمان‌های اداری و تولیدی بدون مدیریت کارآمد، دچار بحران رو به تزاید خواهند گشت؛ از این روي مقوله مدیریت یک ضرورت استراتژیک سازمانی است و پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد آن در گرو دانش و کارآمدی مدیریتی میباشد.

کتاب حاضر محصول سلسله مباحث حضرت آیتالله صفائی بوشهری در جلسات تبیین شاخصهای موفقیت مدیریتی می‌باشد که در استانداری استان ولایتمدار بوشهر ایراد شده است که با ویراستاری و پانوشتهای تحقیقی به محضر مبارک خوانندگان گرامی تقدیم می‌شود.

دانلود بخشی از کتاب