Jalal Calendar :: 20Tools.com

7 مرداد 1303 هـ . ش

میرزا علی کازونی مشهور به لسان اللملّه در این روز، استیضاح دولت رضا خان را امضا نمود. وی در دوره اول و دوم مجلس، عضو فراکمیسیون اقلیت و از همکاران سید حسن مدرس بود و در مجلس سوم و چهارم نیز نماینده بندر بوشهر در مجلس شورای ملی شد.(مشایخی/ روحانیت بوشهر و نهضت مشروطه/ ص 172)

 17 مرداد 1294 هـ . ش

اشغال بوشهر توسط انگلیس در جریان جنگ جهانی اول

 19 مرداد 1294 هـ . ش

نیروی های انگلیسی، بوشهر را به قصد بمباران دلوار و سرکوب رئیسعلی دلواری ترک کردند.(مبارزات خالو حسین دشتی/ص59)

 22 مرداد 1294 هـ . ش

پیاده شدن نیروهای انگلیس در ساحل دلوار جهت سرکوب رئیسعلی دلواری.(خالو حسین دشتی / ص 60)

 23 مرداد 1293 هـ . ش

خالو حسین بردخونی ود را با جمعی از تفنگ چیان بردخونی جهت کمک به رئیسعلی دلواری به دلوار رساند.(خالو حسین دشتی/ص64)

 24 مرداد 1294 هـ . ش

در روز پنجم تهاجم به دلوار، انگلیسی ها با شکستگی فاحش و 66 کشته، دلوار را تخلیه می کنند.(خالو حسین دشتی/ ص65)

 25 مرداد 1294 هـ . ش

آغاز سلسله شبیخون های تنگستانی ها به قرار گاه های استحفاظی انگلیسی ها.(خالو حسین بردخونی/ص69)

 29مرداد 1294 هـ . ش

شبیخون سحرگاهی تنگستانی ها به نیروهای انگلیسی و کشتن 13 تن از آنان.(خالو حسین بردخونی/ص70)