آرشیو موضوعی: مقالات فرهنگی

حوزه شایسه وکار آمد بر مبنای فقه حکومتی

عنوان مقاله: حوزه شایسته و کارآمد بر مبنای فقه حکومتی
تعداد صفحه:4
نویسنده:حضرت آیت الله صفایی بوشهری

شورای فرهنگ عمومی ایران (تحول دانش بنیان و کار آمد)

عنوان مقاله: تحول دانش بنیان و کارآمد
تعداد صفحه:11
نویسنده:حضرت آیت الله صفایی بوشهری

پیوست نگاری فرهنگی(اولین کنفرانس پیوست نگاری فرهنگی بر مبنای نظری چیستی و چرا؟)

عنوان مقاله: پیوست نگاری فرهنگی
تعداد صفحه: 5
نویسنده:حضرت آیت الله صفایی بوشهری
پیوندها
سایر بخشها