آرشیو موضوعی: تازه های نشر

کتاب پایان دنیا

نام کتاب: پایان دنیا
ناشر: والانگار
مولف: آیت الله صفایی بوشهری
چاپ اول1394
ویراستار: محسن ارشاد
صفحه آرا: بنیامین شفیع
گرافیک: علی.ص

کتاب روش تحصیل ادبیات عرب در حوزه

نام کتاب: روش تحصیل در ادبیات عرب
مولف:آیت الله صفایی بوشهری
ناشر: والانگار
نوبت چاپ: اول1393
ویراستار: محسن نژادامان ارشاد
صفحه آرا: حمید بهزادی
گرافیک: علی.ص

کتاب ولایت مداری تنها حجت سیاسی

نام کتاب: ولایت مداری تنها حجت سیاسی
ناشر:والانگار
مولف:آیت الله صفایی بوشهری
چاپ:دوم، 1392
ویراستار: علی اصغر کریم خانی
حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی
گرافیک: علی.ص

کتاب جنگ نرم

نام کتاب: جنگ نرم
ناشر: والانگار
مولف: آیت الله صفایی بوشهری
چاپ اول1392
ویراستار: محسن نژادامان ارشاد
صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد
حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی
گرافیک: علی.ص

کتاب درآمدی بر مدیریت کارآمد اسلامی

نام کتاب: درآمدی بر مدیریت کارآمد اسلامی
ناشر: والانگار
مولف: آیت الله صفایی بوشهری
چاپ اول1392
ویراستار: محسن نژادامان ارشاد
صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد
حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی
* گرافیک: علی.ص
پیوندها
سایر بخشها