آرشیو موضوعی: بازنشر

جنگ نرم

نام کتاب: جنگ نرم***ناشر: والانگار ***مولف: آیت الله صفایی بوشهری***چاپ سوم1394***ویراستار: محسن نژادامان ارشاد *** صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد *** حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی*** گرافیک: علی.ص

متن کامل

کتاب جنگ نرم

نام کتاب: جنگ نرم***ناشر: والانگار ***مولف: آیت الله صفایی بوشهری***چاپ اول1392***ویراستار: محسن نژادامان ارشاد *** صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد *** حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی*** گرافیک: علی.ص

متن کامل
پیوندها
سایر بخشها