آرشیو موضوعی: بازنشر

جنگ نرم

نام کتاب: جنگ نرم
ناشر: والانگار
مولف: آیت الله صفایی بوشهری
چاپ سوم1394
ویراستار: محسن نژادامان ارشاد
صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد
حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی
گرافیک: علی.ص

کتاب جنگ نرم

نام کتاب: جنگ نرم
ناشر: والانگار
مولف: آیت الله صفایی بوشهری
چاپ اول1392
ویراستار: محسن نژادامان ارشاد
صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد
حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی
گرافیک: علی.ص
پیوندها
سایر بخشها