عنوان خبر :حوزه شایسه وکار آمد بر مبنای فقه حکومتی
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :